ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การก่อผนังอิฐมวลเบา 30 ชั่วโมง2727
2สาขาช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2424
3ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
4เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2518
5ช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร 120 ชั่วโมง2525
6เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง2222
รวม 143136