ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
2การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0 30 ชั่วโมง2626
3แม่บ้านมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2222
4การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2525
รวม 9393