ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2525
2ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง3636
3การใช้เครื่องจักร CNC พลาสม่า สำหรับงานโลหะแผ่น 30 ชั่วโมง2017
รวม 8178