ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
2การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง100100
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
4การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง6060
5การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง8080
รวม 300300