ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง42
2ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง55
3ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง11
รวม 108