ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
2PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2019
3การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2624
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 ชั่วโมง1717
รวม 8380