ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง4343
2การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง280280
3การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง6060
4การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง6060
5การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง10296
รวม 545539