ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปอาหารจากปลา 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040