ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดทำระบบคลังสินค้า 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
3พนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์ไม่เกิน 10 ตัน 30 ชั่วโมง2222
รวม 6262