ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
2การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2017
3การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2020
4การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
รวม 8077