ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 ชั่วโมง2520
2การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และจัดเรียงสินค้าอัจฉริยะ 30 ชั่วโมง3332
3การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง3332
4การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 ชั่วโมง4132
5การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 30 ชั่วโมง2826
รวม 160142