ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง140140
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง6060
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง4040
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง4040
5การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง4039
6การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
7การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง6059
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง160159
9การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง4040
รวม 600597