ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 78 ชั่วโมง1010
2การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง2121
3PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง3029
4การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกลึง)ระดับ2 30 ชั่วโมง2020
5การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง3030
6การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - การประยุกต์ใช้ 30 ชั่วโมง2020
7การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
รวม 151150