ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง6060
3ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง4040
4การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง4040
5การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
6การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง6060
7บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
8การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4040
9การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
10การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง2020
11การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
รวม 400400