ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเครื่องดื่มต้อนรับ 30 ชั่วโมง2020
2ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง3030
3ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2828
4เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 9898