ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Advance Excel 2010 30 ชั่วโมง2222
2การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง2020
รวม 4242