ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์ไม่เกิน 10 ตัน 30 ชั่วโมง2121
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2016
3ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชั่วโมง2525
4พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 ชั่วโมง2017
รวม 8679