ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2727
2การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง2020
3การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง3535
รวม 8282