ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ 30 ชั่วโมง2020
2การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2020
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2120
4ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2222
รวม 8382