ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง1818
2การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
3การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2525
4PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2525
รวม 8888