ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง120120
2ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชั่วโมง2020
3การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง6060
4การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง182182
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง6060
รวม 442442