ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชั่วโมง66
2ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง41
รวม 107