ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง4040
2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
3การนวดธาตุเจ้าเรือน 30 ชั่วโมง2016
รวม 8076