ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างรายได้จากภาพถ่าย วีดีโอ และกราฟิกดีไซน์ 30 ชั่วโมง10492
2การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 ชั่วโมง5549
รวม 159141