ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง8484
2ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง138137
3การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
4การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง140140
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง1919
รวม 401400