ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2722
2การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง1919
3การเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดี 30 ชั่วโมง3030
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง2424
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง1817
รวม 118112