ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำVideoContentMarketing&Productionด้วยApplicationบนสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง3232
2การสร้างบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง3232
3การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ชั่วโมง3030
4นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ชั่วโมง3332
รวม 127126