ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำกระเป๋าสานจากเศษวัสดุเหลือใช้และเทคนิคการขายออนไลน์ 18 ชั่วโมง3030
รวม 3030