ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2724
2การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4744