ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4341
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
3การเชื่อมทิก 30 ชั่วโมง00
4การเชื่อมแม็ก:เหล็กหนา 30 ชั่วโมง2323
5การเชื่อมทิก ระดับ 2 30 ชั่วโมง1414
รวม 10098