ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง8080
2การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
3การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
4การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8080
5การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
รวม 220220