ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 280 ชั่วโมง22
2ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง129
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง85
รวม 2216