ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง5250
2เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง2016
3เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 ชั่วโมง00
4ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง3131
6พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ชั่วโมง4841
รวม 171158