ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชั่วโมง2222
2ขั้นตอนและเทคนิคในการปฎิบัติงานครัว 30 ชั่วโมง00
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2422
4การเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานขับรถและการบริการสู่ความเป็นเลิศ 0 ชั่วโมง00
5พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง2317
6บาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง00
7การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2323
รวม 9284