ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำตะกร้าหนังเทียมโครงเหล็ก 18 ชั่วโมง4040
2การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060