ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1แม่บ้านมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2525
2การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2220
3เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2221
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2318
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง4541
6การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2322
รวม 160147