ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง2121
2เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2018
3การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2626
4ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2018
รวม 8783