ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง2525
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2221
3การลดการสูญเสียด้วยเทคนิค5W2H 30 ชั่วโมง2525
4การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง5858
รวม 130129