ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2323
2บาร์เทนเดอร์ 30 ชั่วโมง2727
3ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง1919
4การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2822
รวม 9791