ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างสีอาคาร 30 ชั่วโมง2020
2การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040