ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2525
2การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 18 ชั่วโมง2525
รวม 5050