ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง100100
3การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2019
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4040
รวม 200199