ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง10097
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง120118
6การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง2016
รวม 300291