ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บชุดพื้นเมืองตามรูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 30 ชั่วโมง2220
2การประกอบธุรกิจกาแฟ 30 ชั่วโมง2018
3การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2016
รวม 6254