ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำศิลปประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040