ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง120120
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง4040
3การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง160160
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
5การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง6060
6การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง180180
7การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 600600