ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4040
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
3การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8080