ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง4525
2เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง2929
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 ชั่วโมง4139
รวม 11593