ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2929
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง4440
3สาขา เทคนิคการสอน สำหรับวิทยากรภายนอก 30 ชั่วโมง5757
4ช่างไม้ก่อสร้าง 30 ชั่วโมง2019
รวม 150145