ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง4040
2การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชั่วโมง2018
3การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง220220
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2019
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง100100
รวม 400397